Plastoplan

Általános Szerződési Feltételek

1. Érvényesség
Ezen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek valamennyi a Beszállító által Vevőnek adott árajánlatra és Beszállító, valamint Vevő közötti valamennyi szerződésre érvényesek, amennyiben másképpen nem rögzítik írásban. Ezen feltételek mindig előnyt élveznek a Vevő vagy bármely harmadik fél feltételeivel szemben. Az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeken kívüli feltételeket és azoktól való eltéréseket – még akkor is, ha Beszállító képviselői bocsátották ki azokat, ha Beszállítóra vonatkoznak, írásban kell Beszállítónak megerősítenie.

2. Megrendelések és rendelés-visszaigazolás
Vevő által küldött megrendelés változtatása kötelező erejű Vevőre nézve, de Beszállítóra nézve csak az írásbeli megrendelést, vagy a Beszállítói változtatást követően lesz kötelező érvényű. Amennyiben a Beszállító módosítja a Vevő által küldött megrendelést, az Vevő írásbeli elfogadásával lesz érvényes. A megrendelések nem kötelezik Beszállítót, amíg az írásban visszaigazolásra nem került, vagy a szállítás ténylegesen meg nem történt. Vevő köteles a Beszállító általi rendelés-visszaigazolásban meglévő pontatlanságokat a rendelés-visszaigazolás dátumától számított 5 (öt) munkanapon belül írásban visszajelezni. Minden egyes szállítási szerződés önálló, egyedi jogviszonynak minősül és egyedileg intézendő, kezelendő.

3. Szállítás és szállítás határideje, teljesítés időpontja
A szállítási idő az az időpont lesz, mely a rendelés-visszaigazolásban szerepel,. Beszállító az ésszerűség határain belül 10 %-kal eltérhet a Vevő által megrendelt termék súlyától vagy terjedelmétől. Vevő a ténylegesen leszállított termékről számlát kap. Beszállító jogosult – az ésszerűség határain belül – rész-szállítást teljesíteni Vevő részére.
Beszállító és Vevő közötti szállítás feltételeit az INCOTERMS legutolsó verziója alapján értelmezzük, kivéve, ha ezek a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeknek ellentmondanak, mely esetben ezek az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek előnyben vannak az INCOTERMS legutolsó verziójában rögzített feltételekkel szemben. A Beszállító által Vevőnek megadott szállítási időt a várható szállítási határidőnek tekintjük. Ha a rendelés-visszaigazolás nem tartalmaz szállítási határidőt, akkor a szállításra akkor kerül sor, amint Beszállító az áru birtokába jutott. Felek tudomásul veszik, hogy bizonyos körülmények megakadályozhatják, vagy késleltethetik a rendelés-visszaigazolásban szereplő szállítás idejét. Beszállító Vevőt erről ésszerű időn belül értesíti, és ha Vevő úgy gondolja, hogy ez az új szállítási idő számára nem megfelelő, akkor lehetősége van megrendelése törlésére. Ez a kizárólagos megoldás Beszállítóra nézve nem jár jogkövetkezménnyel, és kizárja Vevő kompenzációra, vagy kártérítésre való jogosultságát. A teljesítés időpontja az az időpont, amikor Vevő az áru átvételét igazoló szállítólevelet cégszerűen aláírja.

4. Árak
Az ajánlatban és megrendelés visszaigazolásban szereplő árak nem tartalmazzák a törvény által felszámítandó általános forgalmi adót, illetve a más jogszabályban meghatározott adót, vagy adó jellegű tételt.
Az ajánlatban szereplő árak nem kötelezik Beszállítót. A Beszállító fenntartja magának a jogot, hogy ármegállapodását a beszerzési ár, a devizaárfolyamok, az adók, adó jellegű tételek, vagy egyéb járulékos költségek változása esetén módosítsa. Amennyiben Beszállító az árait módosítja, ebben az esetben az új árak életbelépését 5 (öt) nappal megelőzően köteles a Vevőt értesíteni. Abban az esetben, ha Vevő az ármódosítást nem fogadja el, a Vevőnek joga van elállni a szerződéstől, vagy Beszállítóval egyedi megállapodást kötni. A számlázás az ajánlatban és/vagy a megrendelésben írásban visszaigazolt ár alapján történik. Abban a különleges esetben, ha az árváltozás a szállítás megkezdését követően vagy az alatt következik be, Beszállító jogosult a szállítás tényleges napján érvényes árat alkalmazni.

5. Számlázási és fizetési feltételek
Az áru ellenértékének kiegyenlítése – a törvényes határidon belül kiállított számla ellenében – a számlán feltüntetett fizetési határidon belül, a számlán szereplő fizetési előírások, és feltételek szerint történik. Vevő nem függesztheti fel a fizetési kötelezettségét a reklamáció, vagy a szállított áruk/nyújtott szolgáltatások vonatkozásában indított jogi eljárás esetén sem. Fizetési késedelem esetén a Vevő az esedékességtől számítva a Ptk. 6:155. § pontjában meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni.

6. Vis major
Vis major esetén, ideértve, de nem korlátozva pl.: a háborút, háborús helyzetet, civil és polgári zavargásokat, hadiállapotot, sztrájkokat, terrorista támadásokat, zárlatot, természeti katasztrófát, a szállítási hálózat részbeni vagy teljes stagnálását, Beszállító munkatársainak betegségét vagy balesetét, vagy Beszállító szállítói cégei működésének bármilyen üzemzavarát vagy nem-teljesítését, Beszállító mindenkor fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy mindaddig, amíg fennáll a vis major helyzet, vagy felfüggeszti kötelezettségei teljesítését. Amennyiben bármelyik vis major helyzet több mint hat hónapig fennáll, Beszállító érvényteleníti a megrendelést anélkül, hogy bármilyen kártérítési és/vagy kompenzációs kötelezettsége állna fenn.

7. Kötelezettségek felfüggesztése
A fizetési feltételek be nem tartása, vagy a Vevő fizetőképességének bármilyen ok miatt keletkezett bizonytalansága, ellehetetlenülése esetén – így különösen fizetési késedelem, felszámolás, csődeljárás, vagyonzárolás, vagyonra végrehajtás – Beszállító jogosult a további szállításokat leállítani, vagy azt a továbbiakban csak előre fizetés ellenében, az addigi követelésének teljes megtérülése mellett teljesíteni. Vevő haladéktalanul köteles értesíteni Beszállítót, ha fizetőképességének romlása várható, vagy működésében, gazdálkodásában olyan változások következnek be, amelyek hatással lehetnek a Beszállítóval fennálló kereskedelmi kapcsolatára. A Beszállító a Vevő nem fizetése esetén jogosult a már leszállított árukat a tulajdonjog fenntartásának érvényesítése alapján visszakövetelni, még akkor is, ha a szerződés nem került lezárásra. A visszakövetelés joga megfelelően és értelemszerűen vonatkozik azokra a Beszállító által szállított árukra, melyeket a Vevő feldolgoz. Beszállító kizárólagos jogot szerez az újonnan előállított árukra és amennyiben a feldolgozás egyéb anyagokat is tartalmaz, ekkor Beszállító az általa szállított áruk számlaértéke arányában szerez tulajdonjogot más anyagok számlaértékéhez viszonyítottan.

8. Reklamációk
8.1. Vevő az áru átvételekor illetve azt követően haladéktalanul köteles ellenőrizni az áru mennyiségét és minőségét.
8.2. Vevőnek a szállítás napjától számított 8 (nyolc) munkanapon belül írásban kell bejelenteni Beszállítónál a megfelelőség hiányát és/vagy bármely látható hibát. A szállítás napján rejtve maradt hibák esetén Vevőnek Beszállítót a hiba felderítését követő 8 (nyolc) napon belül kell értesítenie. Hibás teljesítés esetén Vevő egyúttal lehetőséget biztosít a Beszállítónak arra, hogy képviselője, vagy a felek által erre a feladatra közösen felkért szakértő a kifogásolt árut megvizsgálhassa. Fuvarozó Vevő általi igénybevétele esetén – a fuvarozás esetén elszenvedett károk miatt -a Vevő a fuvarozóval szemben érvényesíti igényét.
8.3. A teljesítés Vevő által elfogadottnak tekintendők, ha Vevő a 8.1. és 8.2. pontokban leírt módon nem értesíti Beszállítót.
8.4. Vevő tudomásul veszi, hogy bármely számla alapján szállított anyagra vonatkozó reklamáció bármely egyéb, korábbi vagy későbbi számlából fennálló fizetési kötelezettséget nem érintheti, azaz semmilyen reklamáció nem adhat alapot egyéb számlák teljesítésének visszatartására. Vevő lemond ilyen címen támasztott mindennemű beszámítási kifogásról peres és peren kívül ügyben egyaránt.
8.5. Felek a teljesítéstől számított egy éven túli panaszt minden esetben elkésettnek tekintenek.

9. Garancia
9.1. Beszállító garantálja, hogy az általa szállított áruk megfelelnek az általános termékspecifikációknak. A nem első osztályú eladott árukra a Beszállító garanciát nem vállal, kivéve azokat az eseteket, amikor Beszállító a Vevőnek előzetesen mintát biztosít, és a szállított áru a mintának nem felel meg.
9.2. Beszállító nem vállal garanciát az áru helytelen tárolásából, nem megfelelő felhasználásából, feldolgozásából eredő minőség romlásra. Vevőről feltételezzük, hogy: – ismeri az áruhoz kapcsolódó műszaki, biztonsági előírásokat, valamint egyéb szükséges információkat, illetve igényének megfelelően a Beszállítótól ezeket megszerezte, – ellenőrizte és megértette az összes előírást és utasítást, amelyek az áru csomagolásán találhatók, ellenőrizze azt, hogy azok megegyeznek a Beszállító által a szerződésben megadott előírásokkal és utasításokkal, – biztos abban, hogy az áru alkalmas a megfelelő feldolgozási módra és használatra.
9.3. Hacsak felek másképpen nem állapodnak meg, Beszállító nem garantálja, hogy az áruk alkalmasak egy adott célra vagy használatra, még akkor sem, ha ez a cél vagy használat ismert Beszállító számára.
Az áruk egy bizonyos célra vagy használatra való alkalmassága nem következtethető azon névből vagy leírásból, mely alapján vagy mely szerint Beszállító értékesíti az árukat, vagy melyeket Beszállító szállítói, alkalmazottai vagy ügynökei tanácsoltak vagy ajánlottak.
9.4. Vevő vállalja, hogy betartja a szerzői jogvédelem szabályait. Vevő felel a szerzői és szomszédos jogok megsértéséből fakadó károkért és
9.5. Beszállító felelőssége a hibás, vagy sérült árukért bármely esetben a hibás vagy sérült áruk vételárának megtérítésére korlátozódik, vagy Beszállító döntése alapján kicserélheti a hibás vagy sérült árut.
Beszállító a következményi károkért a felelősségét kizárja. Beszállító kártérítés címén csak a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kárt köteles megtéríteni. Beszállító a szerződésszegés következményeként a károsult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt nem köteles megtéríteni.
Semmilyen körülmények között sem visel felelősséget Beszállító az áruhoz közvetlenül nem kapcsolható a Vevőnél keletkezett veszteségekért, így különösen, a tárolásból, a feldolgozásból, az alkalmazott technológiából, a forgalmazásból esetlegesen származó profitveszteségért, helyettesítő anyagok beszerzésének költségeiért, továbbá a Vevőnek harmadik fél által bejelentett reklamációiért vagy hasonló egyéb veszteségekért.

10. Alkalmazandó jog és illetékes bíróságok
10.1. A szerződésből eredő minden jogvita eldöntésére, amennyiben azok tárgyalása után nem rendezhetők, szerződő felek alávetik magukat a Beszállító mindenkori székhelye szerinti területi Bíróság, illetve ügyértéktől függően a területi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
10.2. Ezen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezési az irányadóak.

11. Érvénytelenség
A jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek bármely feltételének érvénytelensége vagy érvényesíthetőségének hiánya semmilyen módon nem befolyásolja a jelen általános feltételek egyéb fejezeteinek érvényességét vagy érvényesíthetőségét.

12. Kommunikáció
Felek az általános telefonos és internetes csatornákon kommunikálnak egymással, azonban kijelentik, hogy a másik részére akár a Beszállító, akár a jogi képviselője által küldött, tértivevényes levelet kézbesítettnek tekintik akkor is, amennyiben a levél „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, vagy „címzett elköltözött” jelzéssel ért vissza. Különösen érvényes ez a nemfizetés Vevő fizetési késedelme miatt küldött esetleges felszólítólevelekre. Így a felek a fenti módon közölt felszólítást kézbesítettnek tekintik és alkalmasnak a felszámolási eljárásban megjelölt, fizetési határidőt lezáró fizetési felszólítás alapjául. Felek szintén kézbesítettnek tekintik a fax útján tett üzenetet is, amennyiben az „OK” kézbesítési jelzést küld vissza.

Pomáz, 2018. május 25.